Ngoại lệ do người dùng tự định nghĩa

ĐỊNH NGHĨA KIỂU NGOẠI LỆ MỚI  Thông thường, khi viết mã sử dụng các thư viện có sẵn, lập trình viên cần xử lý các ngoại lệ có sẵn mà các phương thức trong thư viện đó ném để tạo ra được những chương trình có khả năng chống chịu lỗi cao. Còn nếu ta

Ném và né ngoại lệ

NÉM NGOẠI LỆ Nếu mã chương trình của ta phải bắt ngoại lệ, thì ta cần biết mã của ai ném nó? Các ví dụ ta đã dùng từ đầu chương đều nói về các tình huống mà ngoại lệ được ném từ bên trong một hàm trong thư viện. Ta gọi một phương thức

Xử lý ngoại lệ

Tiếp theo là làm thế nào để xử lí ngoại lệ sau khi đã biết thông tin về các loại ngoại lệ có thể phát sinh từ các phương thức ta dùng đến trong chương trình? Có hai lựa chọn, một là giải quyết tại chỗ, hai là tránh né trách nhiệm. Thực ra lựa

Giới thiệu về Ngoại lệ

Lỗi chương trình là chuyện thường xảy ra. Các tình huống bất thường cũng xảy ra. Không tìm thấy file. Server bị sự cố. Ngoại lệ (exception) là thuật ngữ chỉ tình trạng sai hoặc bất thường xảy ra khi một chương trình đang chạy. Ta có thể gặp vô số các tình huống như