post image

Câu lệnh break và continue

Các vòng lặp while, do-while, và for đều kết thúc khi kiểm tra biểu thức điều kiện được giá trị false và chạy tiếp thân vòng lặp trong trường hợp còn lại. Các lệnh break và continue là các lệnh nhảy cho phép thay đổi luồng điều khiển đó. Lệnh break Lệnh break khi được

post image

Các loại vòng lặp trong Java <Tiếp theo>

Vòng lặp for Ngoài while và do-while, câu lệnh for cũng là một câu lệnh lặp hay được sử dụng. Cú pháp: Câu lệnh for được cấu tạo từ một thân vòng lặp – nơi chứa những câu lệnh cần lặp, đi kèm với đó là 3 cấu hình được mô tả giữa cặp dấu ngoặc tròn,

post image

Các loại vòng lặp trong Java

Câu lệnh lặp Vòng lặp là dạng trúc cho phép tự động thực hiện một khối lệnh lặp đi lặp lại nhiều lần dựa vào một điều kiện cho trước. Vòng lặp giúp cho lập trình viên viết được các mã nguồn ngắn gọn hơn so với việc phải viết lặp lại những dòng mã

post image

Truy cập đối tượng qua biến tham chiếu

Dữ liệu và phương thức của đối tượng có thể được truy cập thông qua toán tử dấu chấm (.)qua biến tham chiếu của đối tượng. Các đối tượng được tạo mới được cấp phát trong bộ nhớ. Chúng có thể được truy cập thông qua các biến tham chiếu. 1. Biến tham chiếu và

post image

Lập trình hướng đối tượng (OOP)

Lập trình hướng đối tượng cho phép bạn phát triển phần mềm và ứng dụng giao diện người dùng (GUI) có quy mô lớn một cách hiệu quả. Sau khi học các tài liệu trong các phần trước, bạn có thể giải quyết nhiều vấn đề lập trình bằng cách sử dụng lựa chọn, vòng

post image

Access modifier phạm vi có thể truy cập

Giới thiệu Có hai loại Modifier trong Java, đó là: Access Modifier và Non-access Modifier. Access Modifer trong Java xác định phạm vi có thể truy cập của thành viên dữ liệu, phương thức, constructor hoặc lớp. Có 4 loại Access Modifier là: private, default, protected, và public. default: Truy cập trong nội bộ package

post image

Garbage Collection – Rác trong Java

Trong java, rác (garbage) có nghĩa là các đối tượng không còn được hiệu dụng nữa, chẳng hạn như không còn tham chiếu nào chỉ tới nó nữa. Java sử dụng Bộ thu gom rác (Garbage Collection – GC) để thực hiện quá trình giải phóng phần bộ nhớ vô dụng một cách tự động.

post image

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình java

Giới thiệu Java là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó được sử dụng trong phát triển phần mềm, trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động. Java được khởi đầu bởi James Gosling và bạn đồng nghiệp ở Sun MicroSystem năm 1991. Ban đầu Java được