post image

Những Container thông dụng trong Java Swing

Container là thành phần chủ chốt trong các thành phần của SWING GUI. Một Container cung cấp một không gian, là nơi đặt một thành phần. Một Container trong AWT chính là một Component và nó có thêm khả năng để thêm các thành phần khác vào chính nó.Khi xem xét về Container, bạn cần

post image

Những Interface phổ biến trong Java Collection Framework

1. Collection Interface Collection Interface trong Java là nền tảng mà trên đó Collection Framework được xây dựng. Nó khai báo các phương thức core mà tất cả Collection sẽ có.Ví dụ: Kết quả thu được: 2. List Interface trong Java List Interface trong Java kế thừa Collection và khai báo các hành vi của một collection mà

Thao tác với tệp và thư mục trong Java

Lớp java.io.File cung cấp rất nhiều các phương thức hữu ích để làm việc với cái tệp và thư mục. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tạo, đổi tên, sao chép, xóa, cập nhật,.. của một tệp hoặc thư mục. 1. Tạo tệp rỗng Sử dụng phương thức createNewFile () trên một đối

Tổng quan về File và I/O trong ngôn ngữ Java

Gói java.io chứa hầu như tất cả các lớp mà bạn cần để thực hiện đầu vào, đầu ra (I/O) trong Java. Tất cả những stream này biểu diễn nguồn đầu vào và đích đầu ra. Stream trong gói java.io hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như kiểu dữ liệu gốc, đối tượng

Mảng (Array) trong ngôn ngữ lập trình Java

1. Mảng là gì? Trong Java, mảng (array) là một tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu, có địa chỉ tiếp nhau trên bộ nhớ (memory). Mảng có số phần tử cố định và bạn không thể thay đổi kích thước của nó. Các phần từ trong mảng được đánh số bắt đầu

Các kiểu vòng lặp trong ngôn ngữ Java

Vòng lặp là một cấu trúc chương trình giúp bạn có thể dùng để thực hiện việc lặp lại các hành động khi thực thi chương trình mà không cần viết lại các đoạn chương trình nhiều lần. Có 3 loại vòng lặp trong Java: Vòng lặp while Vòng lặp do…white Vòng lặp for 1.