post image

Giới thiệu về Hibernate

1. Hibernate Framework là gì? 1.1. ORM Như chúng ta đã biết, ORM (Object Relational Mapping) framework là một cơ chế cho phép người lập trình thao tác với database một cách hoàn toàn tự nhiên thông qua các đối tượng. Lập trình viên hoàn toàn không quan tâm đến loại database sử dụng SQL Server, MySQL,

post image

Ép kiểu trong Java

Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn kiến thức cơ bản về ép kiểu trong Java. Ép kiểu là gì? Ý nghĩa của ép kiểu? Ép kiểu là cách chuyển biến thuộc kiểu dữ liệu này thành biến thuộc kiểu dữ liệu khác. Ý nghĩa: Việc chuyển kiểu dữ liệu sẽ đến lúc

[Thực hành] Sử dụng toán tử

Mục tiêu Luyện tập sử dụng toán tử và biểu thức. Mô tả Viết một ứng dụng để tính diện tích của hình chữ nhật dựa vào chiều rộng và chiều cao được nhập vào. Hướng dẫn Bước 1: Tạo dự án mới Bước 2: Tạo hàm main() Bước 3: Khai báo các biến chiều cao và chiều

post image

[Thực hành] Khai báo và sử dụng biến

Mục tiêu Luyện tập khai báo và sử dụng biến với các kiểu dữ liệu khác nhau. Mô tả Khai báo các biến sau và hiển thị giá trị của chúng ra màn hình: Biến i kiểu số nguyên, có giá trị là 10 Biến f kiểu số thực, có giá trị là 20.5 Biến

post image

Các toán tử (phép toán)

Có các toán tử cơ bản sau: Toán tử gán (assignment) Toán tử số học (arithmetic) Toán tử so sánh (comparison) Toán tử logic Phép gán Phép gán là cách gắn một giá trị cho một biến hoặc thay đổi giá trị của một biến. Lệnh gán trong Java có công thức: Trong đó, dấu

Kiểu dữ liệu

Các kiểu dữ liệu Kiểu dữ liệu là một thuộc tính chúng ta cần chỉ rõ khi khai báo biến. Chẳng hạn: Với khai báo trên thì biến gear có kiểu dữ liệu là int (integer – số nguyên) và biến này có giá tị là 1. Sau khai báo này thì chỉ được phép

Biến

Khai báo và sử dụng biến Trong một chương trình, biến là tên của một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu trong khi chương trình chạy. Dữ liệu lưu trong một biến được gọi là giá trị của biến đó. Chúng ta có thể truy nhập, gán hay thay đổi giá trị