Mảng-2-chiều-java

Mảng hai chiều trong Java

Trong bài trước, các bạn đã được tìm hiểu về mảng một chiều trong Java. Sang bài này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một khái niệm mảng mới phức tạp hơn mảng một chiều, đó là khái niệm mảng hai chiều trong Java. Sau khi đã nắm được phần lý thuyết tôi đã trình bày trong bài này thì tôi sẽ đưa ra một số bài tập để các bạn luyện tập.

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ OCA

Mảng hai chiều trong Java

Hãy xem một số ví dụ dưới đây:

Mảng hai chiều kiểu nguyên thuỷ

int[][] arr = new int[2][3];
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
	for (int j = 0; j < arr[i].length; j++) {
		arr[i][j] = j;
		System.out.print(arr[i][j] + " ");
	}
	System.out.println("");
}Code language: PHP (php)

Mảng 2 chiều kiểu Object

String[][] arrStr = new String[3][4];
for (int i = 0; i < arrStr.length; i++) {
	for (int j = 0; j < arrStr[i].length; j++) {
		arrStr[i][j] = "Str" + j;
		System.out.print(arrStr[i][j] + " ");
	}
	System.out.println("");
}Code language: JavaScript (javascript)

Vì vậy, chúng ta có thể xác định một mảng hai chiều của các kiểu dữ liệu nguyên thủy cũng như các đối tượng. Nếu bạn nhìn vào các ví dụ trên, mảng hai chiều trông giống như một ma trận, giống như hình ảnh bên dưới.

mảng hai chiều trong java, ví dụ về mảng 2d trong java

Tuy nhiên, trong Java, không có khái niệm về mảng hai chiều. Mảng hai chiều trong java chỉ là một mảng của mảng. Vì vậy, hình ảnh dưới đây xác định chính xác cấu trúc mảng hai chiều trong java.

mảng hai chiều java, mảng nhiều chiều java

Ví dụ

Bây giờ nếu mảng hai chiều trong java là một mảng của mảng, thì nó cũng sẽ hỗ trợ các kích thước không đối xứng như được hiển thị trong hình ảnh bên dưới.

mảng đa chiều trong java, mảng nhiều chiều trong java

Chà, nó hoàn toàn tốt trong java. Dưới đây là một chương trình ví dụ mô tả mảng đa chiều ở trên.

public class MultidimensionalArrayExample {

	public static void main(String[] args) {

		// creating and initializing two dimensional array with shortcut syntax
		int[][] arrInt = { { 1, 2 }, { 3, 4, 5 } };
		for (int i = 0; i < arrInt.length; i++) {
			for (int j = 0; j < arrInt[i].length; j++) {
				System.out.print(arrInt[i][j] + " ");
			}
			System.out.println("");
		}

		// showing multidimensional arrays initializing
		int[][] arrMulti = new int[2][]; // yes it's valid

		arrMulti[0] = new int[2];
		arrMulti[1] = new int[3];

		arrMulti[0][0] = 1;
		arrMulti[0][1] = 2;
		arrMulti[1][0] = 3;
		arrMulti[1][1] = 4;
		arrMulti[1][2] = 5;
		for (int i = 0; i < arrInt.length; i++) {
			for (int j = 0; j < arrInt[i].length; j++) {
				System.out.print(arrInt[i][j] + " ");
			}
			System.out.println("");
		}
	}
}

Nếu chúng ta chạy chương trình trên, nó sẽ tạo ra kết quả sau.

1 2 
3 4 5 
1 2 
3 4 5

Đó là tất cả về mảng hai chiều trong java. Theo cách tương tự, chúng ta cũng có thể xác định một mảng đa chiều trong java.

Happy learning!!!

HỌC JAVA CORE~

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status