Lệnh switch-case

Khi chúng ta muốn viết một cấu trúc rẽ nhánh có nhiều lựa chọn, ta có thể sử dụng nhiều lệnh if-else lồng nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp việc lựa chọn rẽ nhánh phụ thuộc vào giá trị (kiểu số nguyên hoặc kí tự, hoặc xâu kí tự kể từ JDK 7.0) của một

Lệnh if-else

Lệnh if-else (hay gọi tắt là lệnh if) cho phép rẽ nhánh bằng cách lựa chọn thực hiện một trong hai hành động. Ví dụ, trong một chương trình xếp loại điểm thi, nếu điểm của sinh viên nhỏ hơn 4.0, sinh viên đó được coi là trượt, nếu không thì được coi là đỗ.

Môi trường lập trình Java

Một môi trường lập trình Java thường bao gồm một số chương trình thực hiện các nhiệm vụ khác nhau để phục vụ công việc soạn, dịch, và chạy một chương trình Java. Có thể sử dụng một chương trình soạn thảo văn bản dạng text bất kì để viết mã nguồn Java. Một chương

Các nền tảng Java

Ngôn ngữ Java có 4 nền tảng: Java Platform, Standard Edition (Java SE) Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) Java Platform, Micro Edition (Java ME) Java FX Java Platform, Standard Edition (Java SE) Đây là nền tảng được sử dụng thông dụng nhất, là nền tảng thường được nói đến khi người ta nhắc đến

Máy ảo Java

Máy ảo Java (JVM) là gì? Ngôn ngữ máy bao gồm những chỉ thị (instruction) rất đơn giản mà CPU máy tính có thể thực hiện trực tiếp. Tuy nhiên, hầu hết các chương trình đều được viết bằng các ngôn ngữ lập trình bậc cao như Java hay C++. Một chương trình viết bằng

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

Java do Oracle sở hữu Java được hãng Sun Microsystems thiết kế năm 1991 như là một ngôn ngữ dành cho các chương trình nhúng (embedded program) chạy trên các thiết bị điện tử gia dụng như lò vi sóng và các hệ thống an ninh gia đình. Tuy nhiên, sự phát triển và lan