post-image

Vòng lặp for

Vòng for là cấu trúc hỗ trợ việc viết các vòng lặp mà số lần lặp được kiểm soát bằng biến đếm. Chẳng hạn, đoạn mã giả sau đây mô tả thuật toán in ra các số từ 1 đến number: Làm nhiệm vụ sau đây đối với mỗi giá trị của count từ 1

post-image

Vòng lặp do-while

Vòng do-while rất giống với vòng while, khác biệt là ở chỗ thân vòng lặp sẽ được thực hiện trước, sau đó mới kiểm tra điều kiện lặp, nếu đúng thì quay lại chạy thân vòng lặp, nếu sai thì dừng vòng lặp. Khác biệt đó có nghĩa rằng thân của vòng do-while luôn được

post-image

Vòng lặp while

Các chương trình thường cần phải lặp đi lặp lại một hoạt động nào đó. Ví dụ, một chương trình xếp loại học lực sẽ chứa các lệnh rẽ nhánh để gán xếp loại A, B, C… cho một sinh viên tùy theo điểm số của sinh viên này. Để xếp loại cho cả một

[Thực hành] Sử dụng toán tử

Mục tiêu Luyện tập sử dụng toán tử và biểu thức. Mô tả Viết một ứng dụng để tính diện tích của hình chữ nhật dựa vào chiều rộng và chiều cao được nhập vào. Hướng dẫn Bước 1: Tạo dự án mới Bước 2: Tạo hàm main() Bước 3: Khai báo các biến chiều cao và chiều

post-image

[Thực hành] Khai báo và sử dụng biến

Mục tiêu Luyện tập khai báo và sử dụng biến với các kiểu dữ liệu khác nhau. Mô tả Khai báo các biến sau và hiển thị giá trị của chúng ra màn hình: Biến i kiểu số nguyên, có giá trị là 10 Biến f kiểu số thực, có giá trị là 20.5 Biến

post-image

Các toán tử (phép toán)

Có các toán tử cơ bản sau: Toán tử gán (assignment) Toán tử số học (arithmetic) Toán tử so sánh (comparison) Toán tử logic Phép gán Phép gán là cách gắn một giá trị cho một biến hoặc thay đổi giá trị của một biến. Lệnh gán trong Java có công thức: Trong đó, dấu

Kiểu dữ liệu

Các kiểu dữ liệu Kiểu dữ liệu là một thuộc tính chúng ta cần chỉ rõ khi khai báo biến. Chẳng hạn: Với khai báo trên thì biến gear có kiểu dữ liệu là int (integer – số nguyên) và biến này có giá tị là 1. Sau khai báo này thì chỉ được phép

Biến

Khai báo và sử dụng biến Trong một chương trình, biến là tên của một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu trong khi chương trình chạy. Dữ liệu lưu trong một biến được gọi là giá trị của biến đó. Chúng ta có thể truy nhập, gán hay thay đổi giá trị

[Thực hành] Hiển thị thời gian của hệ thống

Mục tiêu Luyện tập các bước để tạo và khởi chạy một ứng dụng Java. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng Java để hiển thị thời gian hiện tại của máy tính. Hướng dẫn Bước 1: Tạo một ứng dụng Java mới trên IntelliJ IDEA File > New > Project

[Thực hành] Tính số ngày trong tháng

Mục tiêu Luyện tập cấu trúc rẽ nhánh dựa trên câu lệnh switch..case. Mô tả Viết một chương trình tính số ngày trong tháng của một tháng cho trước. Trong một năm, tháng 2 có thể có 28 hoặc 29 ngày, các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 có 31 ngày, các tháng còn