post image

[Thực hành] Khai báo và sử dụng biến

Mục tiêu Luyện tập khai báo và sử dụng biến với các kiểu dữ liệu khác nhau. Mô tả Khai báo các biến sau và hiển thị giá trị của chúng ra màn hình: Biến i kiểu số nguyên, có giá trị là 10 Biến f kiểu số thực, có giá trị là 20.5 Biến

Biến

Khai báo và sử dụng biến Trong một chương trình, biến là tên của một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu trong khi chương trình chạy. Dữ liệu lưu trong một biến được gọi là giá trị của biến đó. Chúng ta có thể truy nhập, gán hay thay đổi giá trị