[Thực hành] Static Method

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng Static Method

Mô tả

Trong Java, một phương thức tĩnh là một phương thức thuộc về một lớp chứ không phải là một thể hiện của một lớp. Chương trình sau đây sẽ sử dụng phương thức tĩnh để thay đổi giá trị thuộc tính của lớp.

Hướng dẫn

Bước 1: Xây dựng lớp Student, xây dựng phương thức tĩnh change()

“`package com.codegym;

public class Student {
private int rollno;
private String name;
private static String college “BBDIT”;

//constructor to initialize the variable
Student(int r, String n) {
rollno = r;
name = n;
}

//static method to change the value of static variable
static void change() {
college “CODEGYM”;
}

//method to display values
void display() {
System.out.println(rollno ” ” name ” ” college);
}
}“`

Bước 2: Xây dựng lớp TestStaticMethod, trong lớp này sẽ gọi đến phương thức static thông qua lớp

“`package com.codegym;

public class TestStaticMethod {
public static void main(String args[]) {
Student.change();//calling change method
//creating objects
Student s1 = new Student(111, “Hoang”);
Student s2 = new Student(222, “Khanh”);
Student s3 = new Student(333, “Nam”);
//calling display method
s1.display();
s2.display();
s3.display();
}
}“`

Bước 3: Chạy và quan sát kết quả:

Hướng dẫn nộp bài:

  • Up mã nguồn lên github
  • Paste link github vào phần nộp bài

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status