[Thực hành] Triển khai Queue sử dụng danh sách liên kết

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục đích

Triển khai queue sử dụng danh sách liên kết

Mô tả

Triển khai Queue sử dụng danh sách liên kết. Xây dựng các lớp như sơ đồ sau:

Hướng dẫn nộp bài:

 • Up mã nguồn lên github
 • Paste link github vào phần nộp bài

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo lớp Node

class Node {  public int key;  public Node next;  public Node(int key) {    this.key = key;    this.next = null;  }}
Bước 2: Tạo lớp MyLinkedListQueue
public class MyLinkedListQueue {  private Node head;  private Node tail;  public MyLinkedListQueue() {    this.head = null;    this.tail = null;  }}

Bước 3: Cài đặt phương thức trong lớp MyLinkedListQueue

public void enqueue(int key) {        Node temp = new Node(key);        if (this.tail == null) {         this.head = this.tail = temp;         return;     }     this.tail.next = temp;     this.tail = temp; }

Bước 4: Cài đặt phương thức trong lớp MyLinkedListQueue

public Node dequeue() {    if (this.head == null)         return null;     Node temp = this.head;     this.head = this.head.next;    if (this.head == null)         this.tail = null;     return temp; }

Bước 5: Tạo lớp LinkedListQueueClient chứa phương thức main để thực thi ứng dụng

public class LinkedListQueueClient {  public static void main(String[] args) {    MyLinkedListQueue queue = new MyLinkedListQueue();    queue.enqueue(10);    queue.enqueue(20);    queue.dequeue();    queue.dequeue();    queue.enqueue(30);    queue.enqueue(40);    queue.enqueue(50);    System.out.println("Dequeued item is " + queue.dequeue().key);  }}

Bước 6: Chạy chương trình. Quan sát kết quả trả về. 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status