[Thực hành] Tìm giá trị tuyệt đối

Mục tiêu Luyện tập viết Unit Test và lập trình TDD. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng cho phép tính giá trị tuyệt đối của một số. Hướng dẫn Bước 1: Liệt kê các test case. Các test case sẽ được sử dụng: Đầu vào Kết quả 0 0 1