Môi trường lập trình Java

Một môi trường lập trình Java thường bao gồm một số chương trình thực hiện các nhiệm vụ khác nhau để phục vụ công việc soạn, dịch, và chạy một chương trình Java. Có thể sử dụng một chương trình soạn thảo văn bản dạng text bất kì để viết mã nguồn Java. Một chương