[Thực hành] Tìm giá trị trong mảng

Mục tiêu Luyện tập thực hiện thao tác duyệt mảng. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng cho phép tìm vị trí của một phần tử trong mảng. Ứng dụng có sẵn một danh sách tên của sinh viên, cho phép người dùng nhập vào một tên sinh viên,

Mảng nhiều chiều

Giới thiệu Dữ liệu trong một bảng biểu là một ví dụ đặc trưng về mảng hai chiều. Ví dụ, dữ liệu trong bảng sau đây: Có thể được diễn giải vào một mảng hai chiều như sau: Cơ bản về mảng hai chiều Để tạo ra mảng hai chiều cần có thông tin về

post image

Mảng một chiều

7.1 Giới thiệu Mảng là một biến tham chiếu đến một loạt giá trị liên tiếp nhau. Các giá trị được lưu trữ trong mảng có cùng kiểu dữ liệu. Thông thường bạn sẽ phải lưu trữ một số lượng lớn các giá trị trong quá trình thực hiện một chương trình. Giả sử, ví