[Thực hành] Triển khai Singleton

Mục đích Luyện tập triển khai Singleton Mô tả bài toán Tạo chương trình thực hiện việc mượn sách. Mỗi đầu sách chỉ có một quyển. Mỗi người khi mượn sách, hệ thống kiểm tra xem quyển sách cần mượn có ai đó đã mượn chưa, nếu có người mượn rồi thì hiện thị thông

[Thực hành] Triển khai Object Pool

Mục tiêu Luyện tập việc áp dụng Object Pool trong các tình huống thực tế. Mô tả Triển khai Object Pool theo hướng dẫn ở đây: https://sourcemaking.com/design_patterns/object_pool/java Nếu không sử dụng Object Pool thì giải pháp có thể có là gì? Đâu là những lợi ích của Object Pool so với giải pháp đó?

[Thực hành] Factory Method

Mục đích Luyện tập triển khai Factory Method Pattern Mô tả bài toán Tạo một lớp AnimalFactory trả về một đối tượng động vật dựa trên một số dữ liệu đầu vào. Để bắt đầu, Animal là một lớp trừu tượng, AnimalFactory sẽ trả lại một lớp con được khởi tạo của Animal. Animal có

Mẫu thiết kế Factory Method

Định nghĩa Định nghĩa giao diện cho việc khởi tạo một đối tượng, nhưng để lớp con quyết định lớp nào sẽ được khởi tạo. Factory Method  Factory Method giao việc khởi tạo một đối tượng cụ thể cho lớp con. Định nghĩa một hàm tạo ảo. Toán tử new không dùng trong trường hợp

Mẫu thiết kế Object Pool

Mô tả chung Việc khởi tạo và hủy đối tượng liên tụclà một việc gây tốn rất nhiều tài nguyên. Ví dụ như trong game bắn máy bay bạn có thể phải tạo hàng ngàn viên đạn trong thời gian ngắn. Để giải quyết vấn đề này ta sử dụng một mẫu thiết kế là

Mẫu thiết kế Singleton

Mô tả chung Java Singleton thuộc vào 1 trong 5 design pattern của nhóm Creational Design Pattern. Singleton là một mẫu thiết kế creational cho phép bạn đảm bảo rằng một lớp chỉ có một đối tượng thể hiện và cung cấp truy cập đối tượng này với phạm vi toàn ứng dụng. Singleton đảm

Mẫu thiết kế (Design Pattern)

Design Pattern (Mẫu thiết kế) là gì? Trong phát triển phần mềm, mẫu thiết kế (DP – Design Pattern) là tập hợp các giải pháp xử lý cho các vấn đề thường xảy ra trong thiết kế phần mềm. Một mẫu thiết kế không phải là một thiết kế hoàn chỉnh có thể chuyển trực