post image

[Thực hành] Kiểm tra số nguyên tố

Mục tiêu Luyện tập sử dụng cấu trúc lặp while. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng cho phép kiểm tra một số xem có phải là số nguyên tố hay không. Số nguyên tố là một số nguyên dương chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Ứng

post image

[Thực hành] Tìm ước số chung lớn nhất

Mục tiêu Luyện tập sử dụng vòng lặp while. Mô tả Trong toán học, nếu số nguyên a chia hết cho số nguyên b thì số b được gọi là ước của số nguyên a, a được gọi là bội của b. Số nguyên dương b lớn nhất là ước của cả hai số nguyên a, b được gọi là ước số chung lớn nhất (ƯCLN) của a và b. Trong trường hợp cả hai số nguyên a và b đều bằng

post image

[Thực hành] Thiết kế menu cho ứng dụng

Mục tiêu Luyện tập sử dụng vòng lặp while. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng cho phép người dùng hiển thị một menu các hình mà ứng dụng có thể vẽ, kèm theo số thứ tự, người dùng chọn một lựa chọn bằng cách nhập và số thứ

post image

Câu lệnh break và continue

Các vòng lặp while, do-while, và for đều kết thúc khi kiểm tra biểu thức điều kiện được giá trị false và chạy tiếp thân vòng lặp trong trường hợp còn lại. Các lệnh break và continue là các lệnh nhảy cho phép thay đổi luồng điều khiển đó. Lệnh break Lệnh break khi được

post image

Vòng lặp for

Vòng for là cấu trúc hỗ trợ việc viết các vòng lặp mà số lần lặp được kiểm soát bằng biến đếm. Chẳng hạn, đoạn mã giả sau đây mô tả thuật toán in ra các số từ 1 đến number: Làm nhiệm vụ sau đây đối với mỗi giá trị của count từ 1

post image

Vòng lặp do-while

Vòng do-while rất giống với vòng while, khác biệt là ở chỗ thân vòng lặp sẽ được thực hiện trước, sau đó mới kiểm tra điều kiện lặp, nếu đúng thì quay lại chạy thân vòng lặp, nếu sai thì dừng vòng lặp. Khác biệt đó có nghĩa rằng thân của vòng do-while luôn được

post image

Vòng lặp while

Các chương trình thường cần phải lặp đi lặp lại một hoạt động nào đó. Ví dụ, một chương trình xếp loại học lực sẽ chứa các lệnh rẽ nhánh để gán xếp loại A, B, C… cho một sinh viên tùy theo điểm số của sinh viên này. Để xếp loại cho cả một