CodeGym

[Thực hành] Kiểm tra số nguyên tố

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng cấu trúc lặp while.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng cho phép kiểm tra một số xem có phải là số nguyên tố hay không.

Số nguyên tố là một số nguyên dương chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Ứng dụng cho phép người dùng nhập vào một số và hiển thị kết quả là số đó là số nguyên tố hoặc không phải là số nguyên tố.

* Với một số nguyên dương A lớn hơn 1, kiểm tra từ  2 đến căn bậc 2 của A, nếu A chia hết cho một số trong khoảng đó thì A không phải là số nguyên tố, ngược lại A là số nguyên tố.

Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo biến số nguyên number và nhập cho number giá trị từ bàn phím

 Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter a number:"); int number = scanner.nextInt();

Bước 2: Kiểm tra số vừa nhập có phải là số nguyên tố

  • Trường hợp number < 2 
 if (number < 2)     System.out.println(number + " is not a prime");
  • Còn lại khi number >= 2
 else {     int i = 2;     boolean check = true;        while (i <= Math.sqrt(number)) {         if (number % i == 0) {             check = false;             break;         }         i++;     }     if (check)         System.out.println(number + " is a prime");     else         System.out.println(number + " is not a prime"); }

Bước 3: Thực thi chương trình và quan sát kết quả.

Nhập cho number giá trị = 2
Nhập cho number giá trị > 2
Nhập cho number giá trị < 2

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status