CodeGym

[Thực hành] Kiểm tra số nguyên tố

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng cấu trúc lặp while.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng cho phép kiểm tra một số xem có phải là số nguyên tố hay không.

Số nguyên tố là một số nguyên dương chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Ứng dụng cho phép người dùng nhập vào một số và hiển thị kết quả là số đó là số nguyên tố hoặc không phải là số nguyên tố.

* Với một số nguyên dương A lớn hơn 1, kiểm tra từ  2 đến căn bậc 2 của A, nếu A chia hết cho một số trong khoảng đó thì A không phải là số nguyên tố, ngược lại A là số nguyên tố.

Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo biến số nguyên number và nhập cho number giá trị từ bàn phím

 Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter a number:"); int number = scanner.nextInt();

Bước 2: Kiểm tra số vừa nhập có phải là số nguyên tố

  • Trường hợp number < 2 
 if (number < 2)     System.out.println(number + " is not a prime");
  • Còn lại khi number >= 2
 else {     int i = 2;     boolean check = true;        while (i <= Math.sqrt(number)) {         if (number % i == 0) {             check = false;             break;         }         i++;     }     if (check)         System.out.println(number + " is a prime");     else         System.out.println(number + " is not a prime"); }

Bước 3: Thực thi chương trình và quan sát kết quả.

Nhập cho number giá trị = 2
Nhập cho number giá trị > 2
Nhập cho number giá trị < 2

Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TÀI LIỆU DEV WORLD
Cẩm nang phát triển bền vững với nghề lập trình!