post image

Cách sử dụng Iterator trong Java

Những điều cơ bản cần biết  Trước khi nói đến Iterator và cách sử dụng Iterator, bạn phải biết: Mỗi collection là một Iterable. Ta có thể lấy đối tượng Iterable của nó để duyệt toàn bộ các phần tử trong collection. Interface Collection kế thừa từ interface Iterable. interface Iterable định nghĩa phương thức iterator, trả về một iterator. Nói đến Iterator thì

post image

Phân biệt ArrayList và LinkedList

Danh sách được sử dụng rất nhiều trong quá trình chúng ta lập trình và mảng là kiểu mà chúng ta hay sử dụng nhất. Nhưng đôi khi mảng thông thường không thể đáp ứng được hết nhu cầu sử dụng của chúng ta như kích thước không thể thay đổi chẳng hạn. Vì thế

Danh sách liên kết

1. Linked Lists Một danh sách liên kết được thực thi sử dụng cấu trúc liên kết. Vì MyArrayList được thực thi bằng cách sử dụng một mảng, nên phương thức get(int index) và set(int index, E e) để truy cập và sửa đổi một phần tử thông qua một chỉ số và phương thức add(E e) để thêm một phần tử vào

Danh sách mảng

Array Lists Danh sách mảng được thực thi sử dụng mảng Một mảng là một cấu trúc dữ liệu có kích thước cố định. Một khi mảng được tạo ra, kích thước của nó không thể thay đổi. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng các mảng để thực thi các cấu trúc dữ

Giới thiệu về danh sách

Giới thiệu Danh sách, ngăn xếp, hàng đợi và hàng đợi ưu tiên là cấu trúc dữ liệu cổ điển thường được bao phủ trong một khóa học về cấu trúc dữ liệu. Chúng được hỗ trợ trong Java API, và các ứng dụng của chúng được trình bày trong phần Danh sách, Các ngăn