[Thực hành] Lớp hình chữ nhật

Mục tiêu Luyện tập định nghĩa lớp, tạo đối tượng và sử dụng các phương thức của đối tượng. Điều kiện – Biết cách khai báo lớp (thuộc tính, phương thức) – Biết cách khởi tạo đối tượng – Biết cách sử dụng các phương thức của đối tượng Mô tả Trong phần này, chúng

Truy cập đối tượng qua biến tham chiếu

Dữ liệu và phương thức của đối tượng có thể được truy cập thông qua toán tử dấu chấm (.)qua biến tham chiếu của đối tượng. Các đối tượng được tạo mới được cấp phát trong bộ nhớ. Chúng có thể được truy cập thông qua các biến tham chiếu. 1. Biến tham chiếu và

Phương thức khởi tạo

Constructor (phương thức khởi tạo) được gọi để tạo đối tượng sử dụng toán tử new. Constructor là một phương thức đặc biệt. Chúng có 3 đặc điểm nổi bật sau: Constructor phải có cùng tên với tên lớp của nó Constructor không có kiểu dữ liệu trả về  Constructor được gọi sử dụng toán tử new

Định nghĩa lớp

Lớp định nghĩa các thuộc tính (properties) và hành vi (behaviors) của đối tượng Object-oriented programming (OOP) – Lập trình hướng đối tượng có nghĩa là lập trình sử dụng các đối tượng. Một đối tượng đại diện cho một thực thể trong thế giới thực có thể được xác định rõ ràng. Ví dụ,

Lập trình hướng đối tượng

Giới thiệu Lập trình hướng đối tượng cho phép bạn phát triển phần mềm và ứng dụng giao diện người dùng (GUI) có quy mô lớn một cách hiệu quả. Sau khi học các tài liệu trong các phần trước, bạn có thể giải quyết nhiều vấn đề lập trình bằng cách sử dụng lựa