[Thực hành] Lớp hình chữ nhật

Mục tiêu

Luyện tập định nghĩa lớp, tạo đối tượng và sử dụng các phương thức của đối tượng.

Điều kiện

– Biết cách khai báo lớp (thuộc tính, phương thức)

– Biết cách khởi tạo đối tượng

– Biết cách sử dụng các phương thức của đối tượng

>> Xem ngay Tài liệu Java Core giúp bạn “Nâng Cấp” kỹ năng lập trình

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng để tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật. Ứng dụng cũng cho phép hiển thị hình chữ nhật. Ứng dụng được thiết kế theo mô hình Hướng Đối tượng.

Lớp Hình chữ nhật có các thuộc tính: width (chiều rộng), height (chiều cao), phương thức khởi tạo không tham số và có 2 tham số, các phương thức: getArea() (tính diện tích), getPerimeter() (tính chu vi) và display() (hiển thị).

Sau đây là biểu đồ lớp:

Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo lớp Rectangle, khai báo các thuộc tính (properties), định nghĩa các phương thức khởi tạo (contructors).

public class Rectangle {
    double width, height;
    public Rectangle() {
    }
    public Rectangle(double width, double height) {
        this.width = width;
        this.height = height;
    }
    //code below here
}

Bước 2: Định nghĩa các phương thức getArea(), getPerimeter(), display()

public double getArea() {
    return this.width * this.height;
}
public double getPerimeter() {
    return (this.width + this.height) * 2;
}
public String display() {
    return "Rectangle{" + "width=" + width + ", height=" + height + "}";
}

Bước 3: Tạo class chứa phương thức main để thực thi chương trình

public class Ex14_1 {
    public static void main(String[] args) {
        //code below here
    }
}

Bước 4: Khai báo các biến lưu kích thước hình chữ nhật và gán giá trị

Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("Enter the width:");
double width = scanner.nextDouble();
System.out.print("Enter the height:");
double height = scanner.nextDouble();

Chạy chương trình, quan sát kết quả

Bước 5: Khởi tạo một đối tượng thuộc lớp Rectangle với phương thức khởi tạo chứa 2 tham số width, height

Rectangle rectangle = new Rectangle(width, height);

Bước 6: Gọi các phương thức của lớp Rectangle thông qua đối tượng rectangle đã tạo để hiển thị các thông số của hình chữ nhật

System.out.println("Your Rectangle \n"+ rectangle.display());
System.out.println("Perimeter of the Rectangle: "+ rectangle.getPerimeter());
System.out.println("Area of the Rectangle: "+ rectangle.getArea());

Chạy chương trình, quan sát kết quả.

Hướng dẫn nộp bài:

–       Đưa mã nguồn lên GitHub

–       Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status