post image

Giới thiệu về Hibernate

1. Hibernate Framework là gì? 1.1. ORM Như chúng ta đã biết, ORM (Object Relational Mapping) framework là một cơ chế cho phép người lập trình thao tác với database một cách hoàn toàn tự nhiên thông qua các đối tượng. Lập trình viên hoàn toàn không quan tâm đến loại database sử dụng SQL Server, MySQL,

post image

Tránh lỗi ConcurrentModificationException trong Java như thế nào?

Một trong những vấn đề phổ biến trong khi loại bỏ các phần tử từ một ArrayList trong Java là ConcurrentModificationException. Nếu bạn sử dụng vòng lặp foreach và cố gắng thêm/ xóa phần tử khỏi ArrayList bằng phương thức remove(), bạn sẽ nhận được ConcurrentModificationException. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng phương thức xóa của Iterator hoặc ListIterator bằng phương thức remove(), bạn sẽ

post image

Tìm hiểu về ArrayList trong java

Giới thiệu Lớp ArrayList trong java được sử dụng như một mảng động để lưu trữ các phần tử. Nó kế thừa lớp AbstractList và impliments giao tiếp List. Các mảng Java chuẩn là có độ dài cố định. Sau khi các mảng được tạo, chúng không thể tăng hoặc giảm kích cỡ, nghĩa là bạn

post image

Marker Interface trong Java

Trong bài viết Abstract class và Interface trong Java, mình có giới thiệu về Marker Interface. Tuy nhiên, có một số bạn vẫn chưa hiểu rõ hoặc chưa biết trường hợp nào cần sử dụng nó. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về Marker Interface trong Java và một số trường

post image

Abstract class và Interface trong Java

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu về lớp trừu tượng (abstract class) và interface trong Java, đồng thời phân tích sự giống và khác nhau giữa chúng. Lớp trừu tượng (Abstract Class) trong Java Đặc điểm của lớp trừu tượng (abstract class) Một lớp được khai báo với từ khóa abstract là lớp trừu tượng (abstract class).