[Thực hành] Refactoring – tách phương thức

Mục tiêu Luyện tập kỹ thuật tách phương thức. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật tách phương thức dựa trên mã nguồn có sẵn. Hướng dẫn Bước 1: Chạy mã nguồn có sẵn Tải mã nguồn về từ địa chỉ: https://github.com/codegym-vn/java-cleancode-refactoring-method-extraction Mở file Cylinder.java và CylinderTest.java để tìm hiểu về mã nguồn. Bước 2: Áp dụng

[Thực hành] Refactoring – tách biến

Mục tiêu Luyện tập kỹ thuật tách biến. Điều kiện: – Vận dụng được kỹ thuật tách biến Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật tách biến dựa trên mã nguồn có sẵn. Hướng dẫn Bước 1: Chạy mã nguồn có sẵn Tải mã nguồn tại: https://github.com/codegym-vn/java-cleancode-refactoring-variable-extraction Mở file FizzBuzz.java và FizzBuzzTest.java

[Thực hành] Refactoring – đổi tên biến và tách hằng

Mục tiêu Luyện tập kỹ thuật đổi tên biến. Điều kiện: – Biết cách sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc được sử dụng: Đổi tên biến và Tách hằng. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ thực hiện thao tác tái cấu trúc mã nguồn của một ứng dụng có sẵn: https://github.com/codegym-vn/java-cleancode-refactoring-renaming Kỹ thuật tái cấu trúc