[Thực hành] Racing Cars

Mục tiêu Luyện tập sử dụng Thread. Mô tả Viết một ứng dụng cho phép mô phỏng một cuộc đua xe. Ứng dụng hiển thị một số chiếc xe, với các tốc độ di chuyển ngẫu nhiên. Hiển thị tổng thời gian của từng chiếc xe sau khi hoàn thành cuộc đua. Hướng dẫn Bước

Garbage Collection

Trong java, rác (garbage) có nghĩa là các đối tượng không còn được hiệu dụng nữa, chẳng hạn như không còn tham chiếu nào chỉ tới nó nữa. Java sử dụng Bộ thu gom rác (Garbage Collection – GC) để thực hiện quá trình giải phóng phần bộ nhớ vô dụng một cách tự động.

Đồng bộ (Synchronization)

Đồng bộ trong java (Synchronization in java) là khả năng kiểm soát truy cập của nhiều luồng đến bất kỳ nguồn tài nguyên dùng chung (shared resource) nào. Vấn đề của đa luồng là thường xuyên có trường hợp nhiều luồng muốn truy cập cùng một nguồn tài nguyên vào cùng một thời điểm. Ví dụ

Khái niệm về Thread

1. Đa luồng (Multithreading) trong java Khái niệm về đa luồng trong java  Đa luồng (multithreading) trong java là một tiến trình thực hiện nhiều luồng đồng thời.  Luồng (thread) về cơ bản là một tiến trình con (sub-process). Nó là đơn vị nhỏ nhất của tiến trình. Đa tiến trình (multiprocessing) và đa luồng (multithreading)