post image

Phương thức trong java

Phương thức được sử dụng để tổ chức và tái sử dụng lại mã lệnh, làm cho mã lệnh trở nên đơn giản hơn. Giả sử bạn cần tìm tổng các số nguyên từ 1 đến 10, từ 20 đến 37, và từ 35 đến 49. Bạn có thể viết mã như sau: Nhìn đoạn

post image

Định nghĩa phương thức

Định nghĩa một phương thức bao gồm tên phương thức, danh sách các tham số, kiểu dữ liệu trả về và phần thân để thực thi phương thức. Cú pháp để định nghĩa một phương thức như sau: Hãy nhìn vào một phương thức tìm số lớn nhất giữa hai số nguyên trong hình dưới

post image

Gọi phương thức

Gọi phương thức là cách thực thi mã lệnh trong phương thức đó. Trong định nghĩa phương thức, bạn định định nghĩa thứ mà phương thức đó làm. Để thực thi phương thức, bạn phải call hoặc invoke nó. Có 2 cách để gọi một phương thức, tuỳ thuộc vào phương thức đó có trả

Phương thức không có kiểu dữ liệu trả về (void method)

Một void method là một phương thức không có kiểu dữ liệu trả về. Trong Hình 1 định nghĩa một phương thức có tên là printGrade và gọi nó để in điểm cho một điểm được đưa vào Hình 1: Phương thức TestVoidMethod: “`public class TestVoidMethod {public static void main(String[] args) {System.out.println(“The grade is “);printGrade(70.5); System.out.println(“The grade