post image

Tránh lỗi ConcurrentModificationException trong Java như thế nào?

Một trong những vấn đề phổ biến trong khi loại bỏ các phần tử từ một ArrayList trong Java là ConcurrentModificationException. Nếu bạn sử dụng vòng lặp foreach và cố gắng thêm/ xóa phần tử khỏi ArrayList bằng phương thức remove(), bạn sẽ nhận được ConcurrentModificationException. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng phương thức xóa của Iterator hoặc ListIterator bằng phương thức remove(), bạn sẽ

[Thực hành] Sử dụng lớp NumberFormatException

Mục tiêu Luyện tập sử dụng try-catch để xử lý ngoại lệ. Mô tả Viết một ứng dụng máy tính đơn giản, cho phép thực hiện các phép Cộng, Trừ, Nhân, Chia. Ứng dụng hiển thị thông báo nếu người dùng nhập số bất hợp lệ. Hướng dẫn Bước 1: Tạo lớp CalculationExample Tạo phương

[Thực hành] Debug ứng dụng Java

Mục tiêu Bài viết này hướng dẫn debug ứng dụng Java bằng Jetbrains IntelliJ. Mô tả Debug ám chỉ việc tìm và giải quyết các vấn đề trong chương trình mà làm cho chương trình hoạt động không như mong muốn: không chạy được, chạy và bị crash, chạy không đúng chức năng được mô

[Thực hành] Debug ứng dụng Java

Mục tiêu Bài viết này hướng dẫn debug ứng dụng Java bằng Jetbrains IntelliJ. Mô tả Debug ám chỉ việc tìm và giải quyết các vấn đề trong chương trình mà làm cho chương trình hoạt động không như mong muốn: không chạy được, chạy và bị crash, chạy không đúng chức năng được mô

Ngoại lệ do người dùng tự định nghĩa

ĐỊNH NGHĨA KIỂU NGOẠI LỆ MỚI  Thông thường, khi viết mã sử dụng các thư viện có sẵn, lập trình viên cần xử lý các ngoại lệ có sẵn mà các phương thức trong thư viện đó ném để tạo ra được những chương trình có khả năng chống chịu lỗi cao. Còn nếu ta

Ném và né ngoại lệ

NÉM NGOẠI LỆ Nếu mã chương trình của ta phải bắt ngoại lệ, thì ta cần biết mã của ai ném nó? Các ví dụ ta đã dùng từ đầu chương đều nói về các tình huống mà ngoại lệ được ném từ bên trong một hàm trong thư viện. Ta gọi một phương thức

Xử lý ngoại lệ

Tiếp theo là làm thế nào để xử lí ngoại lệ sau khi đã biết thông tin về các loại ngoại lệ có thể phát sinh từ các phương thức ta dùng đến trong chương trình? Có hai lựa chọn, một là giải quyết tại chỗ, hai là tránh né trách nhiệm. Thực ra lựa