post image

Các toán tử (phép toán)

Có các toán tử cơ bản sau: Toán tử gán (assignment) Toán tử số học (arithmetic) Toán tử so sánh (comparison) Toán tử logic Phép gán Phép gán là cách gắn một giá trị cho một biến hoặc thay đổi giá trị của một biến. Lệnh gán trong Java có công thức: Trong đó, dấu