[Thực hành] Tính số ngày trong tháng

Mục tiêu Luyện tập cấu trúc rẽ nhánh dựa trên câu lệnh switch..case. Mô tả Viết một chương trình tính số ngày trong tháng của một tháng cho trước. Trong một năm, tháng 2 có thể có 28 hoặc 29 ngày, các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 có 31 ngày, các tháng còn

[Thực hành] Kiểm tra năm nhuận

Mục tiêu Luyện tập sử dụng cấu trúc điều kiện if. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng nhằm kiểm tra xem một năm có phải là năm nhuận hay không. Ứng dụng cho phép người dùng nhập vào một năm, sau đó sẽ đưa ra thông báo là

Lệnh switch-case

Khi chúng ta muốn viết một cấu trúc rẽ nhánh có nhiều lựa chọn, ta có thể sử dụng nhiều lệnh if-else lồng nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp việc lựa chọn rẽ nhánh phụ thuộc vào giá trị (kiểu số nguyên hoặc kí tự, hoặc xâu kí tự kể từ JDK 7.0) của một

Lệnh if-else

Lệnh if-else (hay gọi tắt là lệnh if) cho phép rẽ nhánh bằng cách lựa chọn thực hiện một trong hai hành động. Ví dụ, trong một chương trình xếp loại điểm thi, nếu điểm của sinh viên nhỏ hơn 4.0, sinh viên đó được coi là trượt, nếu không thì được coi là đỗ.