[Thực hành] Sử dụng HashMap, LinkedHashMap, TreeMap để lưu danh sách sinh viên theo độ tuổi

Mục đích Luyện tập sử dụng HashMap, LinkedHashMap, TreeMap Mô tả Tạo HashMap, LinkedHashMap, TreeMap để lưu danh sách sinh viên theo độ tuổi. Chương trình đầu tiên tạo ra một HashMap lưu tên sinh viên như là khoá (key) và tuổi của mỗi sinh viên đó. Chương trình sau đó tạo ra một TreeMap hiển thị

Java Collections Framework

Giới thiệu Lựa chọn cấu trúc dữ liệu tốt nhất và các thuật toán cho một tác vụ cụ thể là một trong những chìa khóa để phát triển phần mềm chất lượng cao. Cấu trúc dữ liệu (data structure) là một tập các dữ liệu được tổ chức sao cho có hiệu quả nhất.