[Thực hành] Sử dụng HashMap, LinkedHashMap, TreeMap để lưu danh sách sinh viên theo độ tuổi

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục đích

Luyện tập sử dụng HashMap, LinkedHashMap, TreeMap

Mô tả

Tạo HashMap, LinkedHashMap, TreeMap để lưu danh sách sinh viên theo độ tuổi. Chương trình đầu tiên tạo ra một HashMap lưu tên sinh viên như là khoá (key) và tuổi của mỗi sinh viên đó. Chương trình sau đó tạo ra một TreeMap hiển thị toàn bộ key theo thứ tự giảm/tăng. Cuối cùng, chương trình tạo ra một LinkedHashMap để lưu danh sách tương tự như HashMap và hiển thị dữ liệu.

Hướng dẫn nộp bài:

  • Up mã nguồn lên github
  • Paste link github vào phần nộp bài

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo lớp TestMap chứa phương thức main

public class TestMap {     public static void main(String[] args) {                     /** code here */     } }

Bước 2: Tạo HashMap trong main để lưu danh sách sinh viên

 Map<String, Integer> hashMap = new HashMap<>(); hashMap.put("Smith", 30); hashMap.put("Anderson", 31); hashMap.put("Lewis", 29); hashMap.put("Cook", 29); 
 System.out.println("Display entries in HashMap"); System.out.println(hashMap + "\n");

Chạy chương trình. Quan sát kết quả. 

Bước 3: Tạo TreeMap trong main để lưu key theo thứ tự giảm dần

 Map<String, Integer> treeMap = new TreeMap<>(hashMap); System.out.println("Display entries in ascending order of key"); System.out.println(treeMap);

Bước 4: Tạo LinkedHashMap trong main lưu danh sách sinh viên và hiển thị dữ liệu

 Map<String, Integer> linkedHashMap = new LinkedHashMap<>(16, 0.75f, true); linkedHashMap.put("Smith", 30); linkedHashMap.put("Anderson", 31); linkedHashMap.put("Lewis", 29); linkedHashMap.put("Cook", 29); 
 System.out.println("\nThe age for " + "Lewis is " + linkedHashMap.get("Lewis"));

Bước 5: Chạy chương trình quan sát kết quả trả về.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status