post image

[Thực hành] Khai báo và sử dụng biến

Mục tiêu Luyện tập khai báo và sử dụng biến với các kiểu dữ liệu khác nhau. Mô tả Khai báo các biến sau và hiển thị giá trị của chúng ra màn hình: Biến i kiểu số nguyên, có giá trị là 10 Biến f kiểu số thực, có giá trị là 20.5 Biến