[Thực hành] Static Property

Mục tiêu Luyện tập sử dụng Static Property Mô tả Giả sử chúng ta có một lớp Car với một số thuộc tính (biến thể hiện). Bất cứ khi nào các đối tượng mới được khởi tạo từ lớp Car này, mỗi đối tượng mới sẽ có bản sao riêng biệt của các biến thể

[Thực hành] Static Method

Mục tiêu Luyện tập sử dụng Static Method Mô tả Trong Java, một phương thức tĩnh là một phương thức thuộc về một lớp chứ không phải là một thể hiện của một lớp. Chương trình sau đây sẽ sử dụng phương thức tĩnh để thay đổi giá trị thuộc tính của lớp. Hướng dẫn

Biến static trong Java

Từ khóa static trong Java được sử dụng chính để quản trị bộ nhớ. Chúng ta có thể áp dụng từ khóa static với biến (cũng được gọi là biến lớp, biến class), phương thức (cũng được gọi là phương thức lớp), khối, các lớp được lặp. Từ khóa static thuộc về lớp chứ không

Phương thức static trong Java

Từ khóa static trong Java được sử dụng chính để quản trị bộ nhớ. Chúng ta có thể áp dụng từ khóa static với biến (cũng được gọi là biến lớp, biến class), phương thức (cũng được gọi là phương thức lớp), khối, các lớp được lặp. Từ khóa static thuộc về lớp chứ không