post image

Tìm hiểu về ArrayList trong java

Giới thiệu Lớp ArrayList trong java được sử dụng như một mảng động để lưu trữ các phần tử. Nó kế thừa lớp AbstractList và impliments giao tiếp List. Các mảng Java chuẩn là có độ dài cố định. Sau khi các mảng được tạo, chúng không thể tăng hoặc giảm kích cỡ, nghĩa là bạn

Các dòng vào/ra trong java API

Các dòng vào/ra trong java API Mục này trình bày lại một cách có hệ thống các kiến thức về thư viện vào ra dữ liệu của Java mà ta đã nói đến rải rác ở các mục trước. Nội dung mục này chỉ ở mức giới thiệu sơ qua về một số dòng vào

[Thực hành] Access modifier

Mục tiêu Luyện tập sử dụng Access modifier Mô tả Luyện tập với private, public, default, protected Hướng dẫn nộp bài: Up mã nguồn lên github Paste link github vào phần nộp bài Hướng dẫn 1. Private Với Private Access Modifier, chỉ có thể truy cập trong lớp. Trong ví dụ này, chúng ta tạo

Các phương thức getter và setter

Giới hạn khả năng truy cập của các trường dữ liệu giúp bảo vệ an toàn cho dữ liệu cũng như giúp class trở nên dễ bảo trì hơn. Khi viết những class mới, để ý đến quyền truy cập là một thói quen tốt. Ngược lại với việc để một class được public sẽ khiến class

Access modifier

1. Giới thiệu Có hai loại Modifier trong Java, đó là: Access Modifier và Non-access Modifier. Access Modifer trong Java xác định phạm vi có thể truy cập của thành viên dữ liệu, phương thức, constructor hoặc lớp. Có 4 loại Access Modifier là: private, default, protected, và public. default: Truy cập trong nội bộ

Package

Một package trong Java là một nhóm các kiểu lớp, Interface và package con tương tự nhau. Package trong Java có thể được phân loại thành: Package đã xây dựng sẵn và package do người dùng định nghĩa. Có nhiều package đã xây dựng sẵn như java, lang, awt, javax, swing, net, io, util, sql,