[Thực hành] Sử dụng toán tử

Mục tiêu Luyện tập sử dụng toán tử và biểu thức. Mô tả Viết một ứng dụng để tính diện tích của hình chữ nhật dựa vào chiều rộng và chiều cao được nhập vào. Hướng dẫn Bước 1: Tạo dự án mới Bước 2: Tạo hàm main() Bước 3: Khai báo các biến chiều cao và chiều

post image

Các toán tử (phép toán)

Có các toán tử cơ bản sau: Toán tử gán (assignment) Toán tử số học (arithmetic) Toán tử so sánh (comparison) Toán tử logic Phép gán Phép gán là cách gắn một giá trị cho một biến hoặc thay đổi giá trị của một biến. Lệnh gán trong Java có công thức: Trong đó, dấu