[Thực hành] Triển khai Stack sử dụng mảng

Mục đích Triển khai stack sử dụng mảng Mô tả  Thực thi lớp MyStack sử dụng mảng và StackClient theo sơ đồ lớp sau: Lớp MyStack bao gồm các thành phần sau: Thuộc tính –       size có kiểu số nguyên, lưu số phần tử trong stack –       arr có kiểu mảng số nguyên, lưu danh

[Thực hành] Triển khai Queue sử dụng mảng

Mục đích Triển khai queue sử dụng mảng Mô tả Cài đặt lớp MyQueue như mô tả trong sơ đồ sau: Phương thức enqueue để thêm một đối tượng vào queue và dequeue để xoá một đối tượng khỏi queue. Xây dựng lớp QueueClient chứa phương thức main() để sử dụng lớp MyQueue. Hướng dẫn

Cấu trúc dữ liệu cây

1. Cấu trúc dữ liệu cây là gì? Trong khoa học máy tính, cây là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng rộng rãi gồm một tập hợp các nút (tiếng Anh: node) được liên kết với nhau theo quan hệ cha-con. Cây trong cấu trúc dữ liệu đầu tiên là mô phỏng (hay

Cấu trúc Queue

1. Cấu trúc dữ liệu hàng đợi (Queue) là gì ? Hàng đợi (Queue) là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng, là một cái gì đó tương tự như hàng đợi trong đời sống hàng ngày (xếp hàng). Khác với ngăn xếp, hàng đợi là mở ở cả hai đầu. Một đầu luôn luôn

Cấu trúc Stack

1. Ngăn xếp (Stack) là gì ? Một ngăn xếp là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng (Abstract Data Type – viết tắt là ADT), hầu như được sử dụng trong hầu hết mọi ngôn ngữ lập trình. Đặt tên là ngăn xếp bởi vì nó hoạt động như một ngăn xếp trong đời