post image

Xây dựng Crawler siêu đơn giản với Java

Giới thiệu Crawler là một công cụ giúp thu thập dữ liệu, thông tin từ các trang web khác nhau. Một trong những ví dụ về crawler mà chúng ta gặp hằng ngày là Google. Google là một hệ thống có nhiều máy chủ có thể crawling rất nhiều trang web trên Internet, từ đó

post image

Sự khác nhau giữa String và StringBuffer

String là kiểu chuỗi mà được sử dụng khá phổ biến trong khi chúng ta lập trình. Nhưng bên cạnh String, chúng ta còn có StringBuffer và StringBuilder. 2 khái niệm này gần gần như nhau. Vì vậy, bài viết này sẽ nói đến sự khác nhau giữa String và String Buffer. Kiểu Object Kiểu

[Thực hành] Crawl danh sách bài hát

Mục tiêu Luyện tập sử dụng RegularExpression. Mô tả Viết một ứng dụng cho phép xử lý mã HTML và lọc thông tin. Ứng dụng nhận vào URL của một trang web chứa danh sách các bài hát, phân tích mã HTML và hiển thị danh sách các bài hát có trong trang web đó..

[Thực hành] Validate account

Mục tiêu Luyện tập sử dụng RegularExpression. Mô tả Viết phương thức để kiểm tra tính hợp lệ của tên tài khoản. Một tài khoản hợp lệ cần đạt các yêu cầu sau: Không chứa các ký tự đặc biệt Ít nhất là 6 ký tự Không chứa các ký tự viết hoa Cho phép

[Thực hành] Validate email

Mục tiêu Luyện tập sử dụng RegularExpression. Mô tả bài toán Viết phương thức để kiểm tra tính hợp lệ của một email. Một email hợp lệ cần đạt các yêu cầu sau: Bắt đầu bằng một ký tự Không chứa các ký tự đặc biệt Có một ký tự @ ngăn cách tên email

String trong Java

Lớp String trong java cung cấp rất nhiều các phương thức để thực hiện các thao tác với chuỗi như: compare(), concat(), equals(), split(), length(), replace(), compareTo(), intern(), substring(), … Lớp java.lang.String được implements từ các interface Serializable, Comparable and CharSequence. CharSequence Interface CharSequence Interface được sử dụng để biểu diễn chuỗi các ký tự. Nó được

Regular Expression (Regex)

Thường khi bạn cần viết mã để xác thực đầu vào của người dùng, chẳng hạn như để kiểm tra xem đầu vào có phải là một số, một chuỗi với tất cả các chữ cái thường hoặc có chữ cái viết hoa. Bạn viết như thế nào loại mã này? Một cách đơn giản và