post image

Mô hình MVC

Mô hình MVC là gì? Mô hình MVC là viết tắt của Model – View – Controller. Mẫu này được sử dụng để phân tách mối quan tâm của ứng dụng. Model – Model đại diện cho một đối tượng hoặc dữ liệu. Nó cũng có thể có logic để cập nhật Controller nếu dữ