Kiểu dữ liệu

Các kiểu dữ liệu Kiểu dữ liệu là một thuộc tính chúng ta cần chỉ rõ khi khai báo biến. Chẳng hạn: Với khai báo trên thì biến gear có kiểu dữ liệu là int (integer – số nguyên) và biến này có giá tị là 1. Sau khai báo này thì chỉ được phép