Lớp File trong gói java.io

Lớp File Đối tượng thuộc lớp java.io.File đại diện cho một file hoặc một thư mục. Lớp này không có các tiện ích ghi đọc file, nhưng nó là đại diện an toàn cho file hơn là chuỗi kí tự tên file. Hầu hết các lớp lấy tên file làm tham số cho hàm khởi

Các dòng vào/ra trong java API

Các dòng vào/ra trong java API Mục này trình bày lại một cách có hệ thống các kiến thức về thư viện vào ra dữ liệu của Java mà ta đã nói đến rải rác ở các mục trước. Nội dung mục này chỉ ở mức giới thiệu sơ qua về một số dòng vào

Đọc/Ghi file văn bản

Ghi chuỗi ký tự ra tệp văn bản Sử dụng cơ chế chuỗi hóa cho việc lưu trữ đối tượng là cách dễ dàng nhất để lưu trữ và khôi phục dữ liệu giữa các lần chạy của một chương trình Java. Nhưng đôi khi, ta cũng cần lưu dữ liệu vào một file văn

Java IO

Input/Output trong java Java I/O hay Input/Output trong java được sử dụng để xử lý đầu vào và đầu ra trong java. Java sử dụng khái niệm stream để làm cho hoạt động I/O nhanh hơn. Gói java.io chứa tất cả các lớp cần thiết cho hoạt động input và output.  Khái niệm về stream Một