[Thực hành] Tính tổng các số trong file text

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập đọc file text.

>> Xem ngay Tài liệu Java Core giúp bạn “Nâng Cấp” kỹ năng lập trình

Mô tả

Viết một ứng dụng cho phép đọc một file text chứa các số nguyên và tính tổng của giá trị của các số đó.

Ứng dụng cho phép nhập vào đường dẫn của file và hiển thị tổng các số chứa trong file đó. Nếu có ngoại lệ xảy ra (file không tồn tại, file chứa các giá trị không phải là số) thì hiển thị thông báo lỗi.

Trong file text, mỗi số nguyên được lưu trên một dòng.

Ví dụ, file numbers.txt:

         5

         3

         6

         1

         8

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo lớp ReadFileExample

Tạo phương thức readFileText với đối số truyền vào là đường dẫn file mà người dùng nhập vào.

public void readFileText(String filePath) {
	try {
		// Đọc file theo đường dẫn
		File file = new File(filePath);
		// Kiểm tra nếu file không tồn tại thì ném ra ngoại lệ.
		if (!file.exists()) {
			throw new FileNotFoundException();
		}
		// Đọc từng dòng của file và tiến hành cộng tổng lại
		BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(file));
		String line = "";
		int sum = 0;
		while ((line = br.readLine()) != null) {
			System.out.println(line);
			sum += Integer.parseInt(line);
		}
		br.close();
			
		// Hiển thị ra màn hình tổng các số nguyên trong file
		System.out.println("Tổng = " + sum);
	} catch (Exception e) {
		// TH file không tồn tại hoặc nội dung file có lỗi thì sẽ hiển thị thông báo lỗi.
		System.err.println("Fie không tồn tại or nội dung có lỗi!");
	}
}

Bước 2: Tạo hàm main cho phép người dùng nhập vào đường dẫn file mong muốn.

Tiến hành gọi hàm readFileText() trong class ReadFileExample đã tạo bên trên.

public static void main(String[] args) {
	System.out.println("Nhập đường dẫn file: ");
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	String path = scanner.nextLine();
	ReadFileExample readfileEx = new ReadFileExample();
	readfileEx.readFileText(path);
}

Bước 3: Chạy chương trình và kiểm tra kết quả

※Trường hợp 1 file với nội dung như sau:

5

6

7

Abc

Kết quả sau khi chạy chương trình:

Nhập đường dẫn file:

C:\Users\vunv\Desktop\Huong dan\file.txt

5

File không tồn tại or nội dung có lỗi!

6

7

abc

※Trường hợp 2 file với nội dung như sau:

5

6

7

Kết quả sau khi chạy chương trình:

Nhập đường dẫn file:

C:\Users\vunv\Desktop\Huong dan\file.txt

5

6

7

Tổng = 18

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status