Lớp File trong gói java.io

Lớp File

Đối tượng thuộc lớp java.io.File đại diện cho một file hoặc một thư mục. Lớp này không có các tiện ích ghi đọc file, nhưng nó là đại diện an toàn cho file hơn là chuỗi kí tự tên file. Hầu hết các lớp lấy tên file làm tham số cho hàm khởi tạo, chẳng hạn FileWriter hay FileInputStream, cũng cung cấp hàm khởi tạo lấy một đối tượng File. Ta có thể tạo một đối tượng File, kiểm tra xem đường dẫn có hợp lệ hay không, v.v.. rồi chuyển đối tượng File đó cho FileWriter hay FileInputStream.

Với một đối tượng File, ta có thể làm một số việc hữu ích như:

1. Tạo một đối tượng File đại diện cho một file đang tồn tại: 
   

File f = new File("foo.txt");

2. Tạo một thư mục mới: 


File dir = new File("Books"); dir.mkdir(); 


3. Liệt kê nội dung của một thư mục: 


if (dir.isDirectory()) {

   String[] dirContents = dir.list();
   for (int i = 0; i < dirContents; i++) 
       
      System.out.println(dirContents[i]);
}

4. Lấy đường dẫn tuyệt đối của file hoặc thư mục: 
   

System.out.println(dir.getAbsolutePath());

5. Xóa file hoặc thư mục (trả về true nếu thành công): 
   

boolean isDeleted = f.delete();

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status