[Thực hành] Triển khai Adapter

Mục tiêu Luyện tập áp dụng Adapter Pattern. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng cho phép hiển thị kích thước của một file hoặc một thư mục dựa vào đường dẫn của file hoặc thư mục đó. Ứng dụng sẽ sử dụng lại một thư viện có sẵn

[Thực hành] Triển khai Facade

Mục tiêu Luyện tập triển khai Facade Design Pattern. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ xây dựng một tính năng mô phỏng hoạt động chia sẻ các nội dung lên các hệ thống mạng xã hội. Khi client chia sẻ một nội dung thì sẽ đồng thời chia sẻ chia sẻ lên nhiều

[Thực hành] Triển khai Proxy

Mục tiêu Luyện tập sử dụng Proxy Pattern. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng tính toán đơn giản, trong đó lớp MathCalculator thực hiện các phép tính toán. Nhưng chúng ta muốn kiểm tra các điều kiện hợp lệ trước khi thực hiện các phép tính toán, do

Mẫu thiết kế Adapter

Mục đích Chuyển đổi giao diện của một hay nhiều lớp có sẵn thành một giao diện khác mà client mong muốn.  Adapter cho phép các lớp có các giao diện khác nhau có thể dể dàng giao tiếp tốt với nhau thông qua giao diện chuyển tiếp trung gian mà không cần thay đổi

Mẫu thiết kế Facade

Mục đích Cung cấp một giao diện nhất quán cho tập hợp các giao diện trong một subsystem. Facade Pattern định nghĩa một giao diện ở một cấp độ cao hơn để giúp cho người dùng có thể dễ dàng sử dụng subsystem này vì chỉ cần giao tiếp với một giao diện chung duy

Mẫu thiết kế Proxy

Định nghĩa * Đưa ra một đại diện, thay thế cho một đối tượng để kiếm soát quyền truy cập vào nó. * Sử dụng mức độ gián tiếp để kiểm soát, phân tán hoặc truy cập tốt hơn. * Thêm một wrapper (gói gọn các chi tiết xử lý) và delegation (cung cấp hàm