NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng toán tử và biểu thức.

Mô tả

Viết một ứng dụng để tính diện tích của hình chữ nhật dựa vào chiều rộng và chiều cao được nhập vào.

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo dự án mới

Bước 2: Tạo hàm main()

Bước 3: Khai báo các biến chiều cao và chiều rộng.

float width;
float height;

Bước 4: Sử dụng đối tượng Scanner để lấy dữ liệu nhập vào từ người dùng

Lưu ý: Cần import lớp Scanner từ gói java.util.

import java.util.Scanner;public class RectangleProgram {  public static void main(String[] args) {    float width;    float height;    Scanner scanner = new Scanner(System.in);        System.out.println("Enter width: ");    width = scanner.nextFloat();    System.out.println("Enter height: ");    height = scanner.nextFloat();  }}
Bước 5: Tính diện tích của hình chữ nhật và hiển thị ra màn hình

float area = width * height;System.out.println("Area is: " + area)

Kết quả:

Enter width: 
10
Enter height:
20
Area is: 200.0

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status