post-image

[Thực hành] Khai báo và sử dụng biến

Biến, kiểu dữ liệu và toán tử

Mục tiêu

Luyện tập khai báo và sử dụng biến với các kiểu dữ liệu khác nhau.

Mô tả

Khai báo các biến sau và hiển thị giá trị của chúng ra màn hình:

  • Biến i kiểu số nguyên, có giá trị là 10
  • Biến f kiểu số thực, có giá trị là 20.5
  • Biến d kiểu số thực lớn, có giá trị là 20.5
  • Biến b kiểu logic, có giá trị là true
  • Biến c kiểu ký tự, có giá trị là ‘a’
  • Biến s kiểu chuỗi, có giá trị là “Hà Nội”.

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo một dự án mới

Bước 2: Tạo một hàm main()

Bước 3: Khai báo biến trong hàm main()

int i = 10;
float f = 20.5f;
double d = 20.5;
boolean b = true;
char c = 'a';
String s = "Hà Nội";

Bước 4: Hiển thị các giá trị ra màn hình

System.out.println("i = " + i);
System.out.println("f = " + f);
System.out.println("d = " + d);
System.out.println("b = " + b);
System.out.println("c = " + c);
System.out.println("s = " + s);

Kết quả:

i = 10
f = 20.5
d = 20.5
b = true
c = a
s = Hà Nội

Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Tags:
, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *