Phương thức static trong Java

Từ khóa static trong Java được sử dụng chính để quản trị bộ nhớ. Chúng ta có thể áp dụng từ khóa static với biến (cũng được gọi là biến lớp, biến class), phương thức (cũng được gọi là phương thức lớp), khối, các lớp được lặp. Từ khóa static thuộc về lớp chứ không thuộc về instance (sự thể hiện) của lớp.

Phương thức static trong Java

Nếu bạn áp dụng từ khóa static với bất cứ phương thức nào, thì phương thức đó được gọi là phương thức static.

 • Một phương thức static thuộc lớp chứ không phải đối tượng của lớp.
 • Một phương thức static có thể được triệu hồi mà không cần tạo một instance của một lớp.
 • Phương thức static có thể truy cập thành viên dữ liệu static và có thể thay đổi giá trị của nó.

Ví dụ về phương thức static trong Java

/*Chuong trinh thay doi thuoc tinh chung cua tat ca doi tuong (truong static). */class Student9 {  int rollno;  String name;  static String college = "BachKhoa";  static void change() {    college = "QuocGia";  }  Student9(int r, String n) {    rollno = r;    name = n;  }  void display() {    System.out.println(rollno + " " + name + " " + college);  }  public static void main(String args[]) {    Student9.change();    Student9 s1 = new Student9(111, "Hoang");    Student9 s2 = new Student9(222, "Thanh");    Student9 s3 = new Student9(333, "Nam");    s1.display();    s2.display();    s3.display();  }}  

Ví dụ khác về phương thức static mà thực hiện phép tính toán thông thường

/*Chuong trinh lay cube (gia tri lap phuong) cua so da cho boi phuong thuc static */
class Calculate {
static int cube(int x) {
return x * x * x;
}

public static void main(String args[]) {
int result = Calculate.cube(5);
System.out.println(result);
}
}

Một số hạn chế cho phương thức static

Có hai hạn chế chính cho phương thức static. Đó là:

 • Phương thức static không thể sử dụng thành viên dữ liệu non-static hoặc gọi trực tiếp phương thức non-static.
 • Từ khóa this và super không thể được sử dụng trong ngữ cảnh static.
class A {  int a = 40;  /*non static*/  public static void main(String args[]) {    System.out.println(a);  }}  

Chạy chương trình trên sẽ cho kết quả là Compile Time Error.

Câu hỏi: Tại sao phương thức main trong Java là static?

Bởi vì đối tượng là không cần thiết để gọi phương thức static nếu nó là phương thức non-static, JVM đầu tiên tạo đối tượng và sau đó gọi phương thức main() mà có thể gây ra vấn đề về cấp phát bộ nhớ bộ nhớ phụ.

Khối static trong Java

Được sử dụng để khởi tạo thành viên dữ liệu static. Nó được thực thi trước phương thức main tại thời gian tải lớp. Dưới đây là ví dụ về khối static trong Java:

class A2 {  static {    System.out.println("Khoi static duoc trieu hoi");  }  public static void main(String args[]) {    System.out.println("Hello main");  }}  

Câu hỏi: Chúng ta có thể thực thi một chương trình mà không có phương thức main()?

Có, một trong các cách đó là khối static trong phiên bản trước của JDK, không trong JDK 1.7.

class A3 {  static {    System.out.println("Khoi static duoc trieu hoi");    System.exit(0);  }}   

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status