Cấu trúc Map trong Java Collection Framework

Giới thiệu Map

  • Map là cấu trúc dữ liệu lưu trữ danh sách các cặp key/value
  • Map cho phép thực hiện các hành động truy xuất, xoá và cập nhật các cặp key/value rất hiệu quả thông qua việc sử dụng key
  • Map không cho phép 2 key trùng lặp
  • Mỗi key tương ứng với một value
  • Một cặp key-value được gọi là một Entry

Minh hoạ về hoạt động của Map

3 loại Map cơ bản

  • HashMap: Tối ưu cho các thao tác tìm kiếm, thêm và xoá
  • LinkedHashMap: Kế thừa HashMap, hỗ trợ sắp xếp các entry
  • TreeMap: Tối ưu cho thao tác duyệt qua các entry theo trật tự sắp xếp của các key

Các Interface và lớp Map trong Java Collection Framework

Interface Map và Entry

Các phương thức của Interface java.util.Map

Các phương thức của Interface java.util.Map.Entry

Ví dụ sử dụng HashMap

HashMap<String, Integer> customers = new HashMap<>(); customers.put("John", 30); customers.put("Mike", 28); customers.put("Bill", 32); customers.put("Maria", 27);  Set<String> keys = customers.keySet(); for (String key: keys){     System.out.println("Key: " + key + ": " + customers.get(key)); }

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status