[Thực hành] Sử dụng lớp NumberFormatException

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng try-catch để xử lý ngoại lệ.

Mô tả

Viết một ứng dụng máy tính đơn giản, cho phép thực hiện các phép Cộng, Trừ, Nhân, Chia.

Ứng dụng hiển thị thông báo nếu người dùng nhập số bất hợp lệ.

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo lớp CalculationExample

Tạo phương thức calc với đầu vào là 2 số nguyên x và y. In ra kết quả Cộng, Trừ, Nhân, Chia.

Khi y = 0 hoặc x=y=0 sẽ xuất hiện thông báo lỗi ngoại lệ.

public class CalculationExample {
	public static void main(String[] args) {
		 Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    		System.out.println("Hãy nhập x: ");
    		 int x = scanner.nextInt();
    		System.out.println("Hãy nhập y: ");
    		int y = scanner.nextInt();
		CalculationExample calc = new CalculationExample();
		calc.calculate(x, y);

	}

	private void calculate(int x, int y) {
		try {
			int a = x + y;
			int b = x - y;
			int c = x * y;
			int d = x / y;
			System.out.println("Tổng x + y = " + a);
			System.out.println("Hiệu x - y = " + b);
			System.out.println("Tích x * y = " + c);
			System.out.println("Thương x / y = " + d);
		} catch (Exception e) {
			System.err.println("Xảy ra ngoại lệ: " + e.getMessage());
		}
	}
}

Bước 2: Xây dựng mẫu account hợp lệ

 1. x=5, y=5;
 2. x=0, y=1

Bước 3: Xây dựng mẫu account không hợp lệ

 1. y=0;
 2. x=0, y=0;

Bước 4: Chạy chương trình và kiểm tra kết quả

※Với x= 5, y=5;

Tổng x + y = 10

Hiệu x – y = 0

Tích x * y = 25

Thương x / y = 1

※ Với x = 0, y = 1;

Tổng x + y = 1

Hiệu x – y = -1

Tích x * y = 0

Thương x / y = 0

※ Với y = 0 hoặc x=y=0;

Xảy ra ngoại lệ: / by zero

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status