[Thực hành] Chương trình chuyển đổi nhiệt độ

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng phương thức.

Điều kiện

Biết sử dụng phương thức.

>> Xem ngay Tài liệu Java Core giúp bạn “Nâng Cấp” kỹ năng lập trình

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng cho phép chuyển đổi nhiệt độ từ độ C sang độ F và ngược lại. Ứng dụng gồm một menu cho phép người dùng lựa chọn việc chuyển đổi nhiệt độ như sau:

Menu

1. Fahrenheit to Celsius

2. Celsius to Fahrenheit

0. Exit 

Công thức chuyển đổi:

               celsius = (5.0 / 9) * (fahrenheit - 32)

Trong đó:

  • Celsius là độ C
  • Fahrenheit là độ F

Việc chuyển đổi nhiệt độ được sử dụng thông qua các phương thức với nguyên mẫu như sau:

  • Phương thức chuyển từ độ C sang độ F: public static double celsiusToFahrenheit(double celsius)
  • Phương thức chuyển từ độ F sang độ C: public static double fahrenheitToCelsius(double fahrenheit)

Các bước thực hiện

Bước 1: Xây dựng phương thức chuyển đổi từ độ C sang độ F

public static double celsiusToFahrenheit(double celsius) {     double fahrenheit = (9.0 / 5) * celsius + 32;     return fahrenheit; }

Bước 2: Xây dựng phương thức chuyển đổi từ độ F sang độ C

public static double fahrenheitToCelsius(double fahrenheit) {     double celsius = (5.0 / 9) * (fahrenheit - 32);     return celsius; } 

Bước 3: Tạo phương thức main() để thực thi ứng dụng

Sử dụng vòng lặp do/while và cấu trúc lựa chọn switch/case để hiển in ra menu lựa chọn cho người dùng.

public static void main(String[] args) {     Scanner input = new Scanner(System.in);     double fahrenheit;     double celsius;     int choice;      do {         System.out.println("Menu.");         System.out.println("1. Fahrenheit to Celsius");         System.out.println("2. Celsius to Fahrenheit");         System.out.println("0. Exit");         System.out.println("Enter your choice: ");         choice = input.nextInt();          switch (choice) {             case 1:
               break;             case 2:                 break;             case 0:                 System.exit(0);         }     } while (choice != 0); }

Thực thi chương trình, cho phép người dùng lựa chọn 1, 2, 0 để kiểm tra xem menu có hoạt động không.

Bước 4: Gọi phương thức chuyển từ độ F sang độ C khi người dùng lựa chọn 1

 System.out.println("Enter fahrenheit: "); fahrenheit = input.nextDouble(); System.out.println("Fahrenheit to Celsius: " + fahrenheitToCelsius(fahrenheit)); 

Bước 5: Gọi phương thức chuyển từ độ C sang độ F khi người dùng lựa chọn 2

 System.out.println("Enter Celsius: "); celsius = input.nextDouble(); System.out.println("Celsius to Fahrenheit: " + celsiusToFahrenheit(celsius));

Bước 6: Thực thi chương trình

Mã nguồn tham khảo tại đây

Hướng dẫn nộp bài:

Up bài tập lên github

Paste link github vào phần nộp bài.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status