[Thực hành] Tìm giá trị lớn nhất trong mảng

Mục tiêu

Luyện tập thao tác duyệt mảng.

Điều kiện

Biết cách thao tác duyệt mảng.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng cho phép xác định phần tử có giá trị lớn nhất trong mảng.

Ứng dụng cho phép người dùng lần lượt nhập vào giá trị tài sản của các tỷ phú thế giới (đơn vị tỉ đô), tối đa cho phép nhập 20 giá trị, sau đó hiển thị giá trị tài sản lớn nhất và vị trí của nó trong danh sách.

Các bước thực hiện

Để tìm GTLN trong 1 mảng, đầu tiên ta gán GTLN bằng một phần tử bất kì trong mảng. Sau đó duyệt các phần tử còn lại, nếu có giá trị  lớn hơn GTLN tiếp tục gán GTLN bằng phần tử đó. 

Bước 1: Khai báo các biến, nhập và kiểm tra kích thước mảng

int size; int[] array; Scanner scanner = new Scanner(System.in); do {     System.out.print("Enter a size:");     size = scanner.nextInt();     if (size > 20)         System.out.println("Size should not exceed 20"); } while (size > 20);

Bước 2: Nhập giá trị cho các phần tử của mảng

array = new int[size];
int i = 0;
while (i < array.length) {
    System.out.print("Enter element" + (i + 1) + " : ");
    array[i] = scanner.nextInt();
    i++;
}

Bước 3: In ra danh sách tài sản đã nhập

 System.out.print("Property list: "); for (int j = 0; j < array.length; j++) {     System.out.print(array[j] + "\t"); }

Bước 4: Duyệt các phần tử trong mảng để tìm GTLN và vị trí

 int max = array[0]; int index = 1; for (int j = 0; j < array.length; j++) {     if (array[j] > max) {         max = array[j];         index = j + 1;     } } System.out.println("The largest property value in the list is " + max + " ,at position " + index);

Bước 5: Thực thi chương trình và quan sát kết quả.

Mã nguồn tham khảo tại đây

Hướng dẫn nộp bài:

Up code lên github

Paste link github vào phần nộp bài.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status