[Thực hành] Tìm giá trị trong mảng

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập thực hiện thao tác duyệt mảng.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng cho phép tìm vị trí của một phần tử trong mảng.

Ứng dụng có sẵn một danh sách tên của sinh viên, cho phép người dùng nhập vào một tên sinh viên, sau đó hiển thị vị trí của sinh viên đó trong danh sách (nếu tìm thấy) hoặc là thông báo không tìm thấy.

Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo mảng chứa danh sách sinh viên 

String[] students = {"Christian", "Michael", "Camila", "Sienna", "Tanya", "Connor", "Zachariah", "Mallory", "Zoe", "Emily"};

Bước 2: Khai báo biến lưu tên tìm kiếm và  gán với giá trị nhập vào

Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("Enter a name’s student:");
String input_name = scanner.nextLine();

Bước 3: Duyệt mảng sinh viên đã khai báo ở trên, tìm phần tử có giá trị bằng với tên đã nhập vào.

boolean isExist = false;
for (int i = 0; i < students.length; i++) {
    if (students[i].equals(input_name)) {
        System.out.println("Position of the students in the list " + input_name + " is: " + (i + 1));
        isExist = true;
        break;
    }
}
if (!isExist)
    System.out.println("Not found" + input_name + " in the list."); 

Bước 4: Thực thi chương trình và quan sát kết quả.

Mã nguồn tham khảo tại đây

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status