[*Thực hành] Ứng dụng đếm số lượng sinh viên thi đỗ

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng mảng.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một chức năng cho phép đếm số lượng sinh viên đã thi đỗ một kỳ thi, dựa vào danh sách điểm được nhập vào.

Sử dụng thang điểm 10, điểm đỗ là từ 5 trở lên.

Ứng dụng cho phép nhập vào điểm của tối đa 30 sinh viên, sau đó hiển thị số lượng sinh viên đã thi đỗ.

Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo các biến, nhập và kiểm tra kích thước mảng

int size; int[] array; Scanner scanner = new Scanner(System.in); do {     System.out.print("Enter a size:");     size = scanner.nextInt();     if (size > 30)         System.out.println("Size should not exceed 30"); } while (size > 30);

Thực thi chương trình

Bước 2: Nhập giá trị cho các phần tử của mảng

array = new int[size]; int i = 0; while (i < array.length) {     System.out.print("Enter a mark for student " + (i + 1) + ": ");     array[i] = scanner.nextInt();     i++; }

Thực thi chương trình

Bước 3: Sử dụng vòng lặp for để in ra danh sách điểm vừa nhập, đồng thời đếm số lượng sinh viên thi đỗ

int count = 0;
System.out.print("List of mark: "); for (int j = 0; j < array.length; j++) {     System.out.print(array[j] + "\t");     if (array[j] >= 5 && array[j] <= 10)         count++; } System.out.print("\n The number of students passing the exam is " + count);

Bước 4: Thực thi chương trình và quan sát kết quả.

Mã nguồn tham khảo tại đây

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status