[Thực hành] Tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng sử dụng phương thức

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng phương thức.

Điều kiện

Biết cách sử dụng phương thức.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một chương trình cho phép tìm kiếm giá trị nhỏ nhất trong một mảng cho trước.

Bài tập này yêu cầu sử dụng một phương thức để giải quyết vấn đề. Phương thức được yêu cầu sẽ cần dữ liệu là một mảng các số, đầu ra của phương thức là một số trong mảng đó. Có thể sử dụng nguyên mẫu của phương thức như sau:

public static int minValue(int []);

Các bước thực hiện

Bước 1: Cài đặt nguyên mẫu phương thức

public static int minValue(int[] array){
return -1;
}

Bước 2: Tạo phương thức main() để thực thi chương trình

public static void main(String[] args) {
int []arr = {4, 12, 7, 8, 1, 6, 9};
int index = minValue(arr);
System.out.println("The smallest element in the array is: " + arr[index]);
}

Thực thi chương trình và quan sát kết quả, xác định vấn đề và đoán phương án, sau đó thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3: Triển khai phương thức

Sử dụng phép lặp để duyệt mảng và trả về index của phần tử có giá trị nhỏ nhất trong mảng.

Hướng dẫn nộp bài:

Push source code lên một repository mới và đưa URL vào bài nộp.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status